Đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích có được bồi thường khi thu hồi không?

Chia sẻ tin này:

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh minh họa

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm